تبلیغات
حرف های یك... 

فقط یك قدم عقب تر... فقط یك قدم عقب تر...

همانجا خوب است. جلو تر نیایید.

می شكند تنهایی ام...

 


+ نوشته شده در سه شنبه 6 فروردین 1387 ساعت 19:33 توسط سهیل نظرات |